Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

Konyaaltı Uğur İlkokulu

Eğitim

Eğitimde ASDF Modeli
Uğur Okullarında İlkokul Eğitimi
Uğur’da “5 Dil 2 Becerİ"
Reggio Emilia Yaklaşımı
Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı
AGİS
Gelişim Takibi
U-Ready Programı
İlkokul Eğitiminde erkenSTEM Yaklaşımı
Uğur’da Fark Yaratan Uygulamalar
İkinci Dil Edinimi
İngilizceyi Yaşayarak Öğrenmek
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eğitime Teknolojik Destek
Uğur International
Uğur’da Sanat Var
Uğur’da Aktif Yaşam

Eğitimde ASDF Modeli

Uğur Okullarında uygulanan, öğrencilerin yaş grubu özelliklerine uygun olan “ASDF Eğitim Modeli’’ ile her alanda gelişim desteklenir. Öğrencilerin doğal bir çevrede ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir öğrenme merkezi ortamında, kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır.

Uğur Okullarında uygulanan ASDF Eğitim Modeli ile öğrencilere;

• Güvenli, konforlu ve gelişimlerini destekleyen ortamlarda eğitim verilir.

• Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim olanağı sağlanır.

• Kendi potansiyellerini keşfetme imkânı sağlanır.

• Öz güvenli, sorumluluk sahibi ve çok yönlü küresel vatandaşlar olarak yetişme fırsatı sunulur.

ASDF Nedir,

Eğitimde Nasıl Uygulanır?

ASDF, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen Uğur Okullarına özgü bir eğitim modelidir.

Akademik

Uğur Okullarında öğretmen kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar, öğrenciye kendi bilişsel gelişimi dikkate alınarak en iyi eğitim sunulur.

Sosyal

Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak kulüp ve atölye çalışmaları, kültür ve sanat projeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı etkinlikler gerçekleştirilir. Uğurlu öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarının yanında kendilerini doğru ifade eden, doğaya ve sosyal çevreye karşı farkındalıkları yüksek, bilinçli, dengeli ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip birer yetişkin olmaları hedeflenir.

Duygusal

Öğrencilere olumlu düşünme, duyguları yönetme, öz benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır. Uzman psikolojik danışman ve psikologlar ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur.

Fiziksel

Öğrencilerin, öğrenim hayatları boyunca bireysel ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Tüm öğrencilerin ilgileri, yetenekleri ve başarıları doğrultusunda etkinlik yapması sağlanır. Öğrencilerin kendi yaş grubuna uygun becerileri sergileyebilecekleri aktiviteler içerisinde yer almasına önem verilir.

Uğur Okullarında İlkokul Eğitimi

Uğur Okullarında öğrencilerin analitik ve yaratıcı düşünme güçleri ile birlikte sanatsal becerilerinin gelişmesi de hedeflenir. Yaş düzeyini kapsayan bilimsel öğretiler hayatla ilişkilendirilir. Her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimi yakından takip edilir ve sonucunda öğrencinin başarıya ulaşması sağlanır.


Fark Yaratan Bireyler

Uğur Okullarında her çocuğun geliştirilebilecek güçlü yönleri ve yetenekleri olduğu inancı hakimdir. Reggio Emilia felsefesinin benimsendiği okul öncesi ve ilkokul eğitim programında çocuk; teoriler geliştiren, verileri elde etmede kendi yolları olan bir bireydir. Bu yolda öğrencinin sorgulaması, hayal etmesi ve keşifler yapması sağlanır. Yetenekli, meraklı ve değerli kabul edilen çocuklar, araştırma süreçlerine aktif bir şekilde katılım gösterir. Program öğrencinin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına duyarlıdır. Her çocuğun öğrenme, gelişme ve büyüme aşamalarındaki farklılıklara cevap verecek niteliktedir.

Uğur’da “5 Dil 2 Beceri”

Uğur Okullarında öğrenciler “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. Mutlu bir nesil yetiştirmek üzerine kurulu Uğur Okulları eğitim programında öğrencilere bu dil ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.


Ana Dil

Öğrencilerin, toplumsal ilişkilerde en güçlü bağların kurulmasını sağlayan “ana dili” en iyi şekilde öğrenmeleri, okuma kültürünü doğal ortamında kazanmaları, hayallerini ve fikirlerini yazıya dökebilmeleri, küçük yaşlardan başlayarak düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, sözel ifade yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenir.


Bilimin Dili Matematik

Yaşamın her alanında karşımıza çıkan matematiğin, günlük hayattaki yerinin ve öneminin kavratılması hedeflenir. Öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesi ve bu becerileri günlük hayatında da kullanması amaçlanır.


Yabancı Dil

Global dünyada sahip olunması gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dil, Uğur Okullarında okul öncesi dönemden itibaren öğrencilere kazandırılır. Öğrencilerin yabancı dili yalnızca öğrenmeleri değil “edinmeleri” hedeflenir.


Teknolojinin Dili Kodlama, Robotik, STEM & erkenSTEM:

Uğur Okullarında öğrenciler, günümüzün gerektirdiği bilgileri edinirken geleceğe de hazırlanır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri kapsamındaki kodlama, dijital vatandaşlık gibi derslerle öğrencilerin teknolojiyi üretmeleri hedeflenir. Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul kademelerinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımıyla ise araştıran, üreten, problem çözebilen nesiller yetiştirilir.


İnsanlık Dili

Öğrencilerin “öncelikle iyi insan olmak” felsefesinden yola çıkarak davranış dilini çok iyi öğrenmeleri önemsenir. Kendine güvenen, duygularını tanıyan, sınırlarını bilen ve koruyan, başkalarının sınırlarına saygı duyan, üretmeye ve öğrenmeye hevesli bireyler olarak topluma katkıda bulunmaları hedeflenir.


2 Beceri: Sanat ve Spor

Çağdaş, yaratıcı, kendini ifade edebilen ve sorumluluk duygusuna sahip bireylerin sanat ve spor eğitimi ile yetişeceği ilkesinden yola çıkılarak öğrencilere bu bilincin kazandırılması hedeflenir.


Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?

Reggio Emilia Yaklaşımı, İtalya’nın Bologna şehrinin Reggio Emilia kasabasında Loris Malaguzzi önderliğinde doğmuş, ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde erken çocukluk eğitimcilerine ilham kaynağı olmuştur.

Bilginin, çocuk tarafından, akranları ve yetişkinlerle etkileşim halinde yapılandırılmasını hedefleyen Reggio Emilia yaklaşımı ilişkilere, kültüre ve çevreye büyük önem verir. Okul öncesi ve ilkokul eğitimini Reggio Emilia yaklaşımı doğrultusunda kurgulayan Uğur Okulları, çocukların hem aklına, hem ellerine, hem de kalbine seslenir.


Reggio Emilia Yaklaşımının İlkeleri

• Loris Malaguzzi’nin ilişkisel temelli eğitim fikri doğrultusunda, çocukların birbirleri, aileleri, öğretmenleri ve toplumdaki diğer bireylerle etkileşim ve iş birliği içinde olması desteklenir.

• Reggio Emilia yaklaşımında çevre, çocukların hayatlarıyla doğrudan ilişkili olup çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyecek niteliktedir. Bu nedenle çocukların çevresi zengin materyallerle düzenlenmeli ve etkileşimi destekler nitelikte olmalıdır.

• Çocuklara somut yaşantılar sunularak yeni keşifler yapmalarına fırsat sağlanır.

• Birey olarak kabul edilen çocuklar, bilgilerini kendi hareket ve etkileşimleri sonucu inşa ederler. Öğrenme süreçlerini desteklemek ve öğrencilerin fikirlerini sergilemelerini sağlamak amacıyla konuşma, dramatizasyon, şarkı söyleme, fiziksel aktivite gibi etkinlikler gerçekleştirilir.

• Öğretmenler her çocuğun kendine yetecek biçimde hareket etmesi ve bilgiyi yapılandırması için ortam ve imkan sağlayan bir rehber rolündedir.

Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Uğur Okulları öğrenme ortamında, öğrencilerin birbirinden farklı gelişen bireyler oldukları ilkesinden yola çıkılarak kendilerini keşfedebilecekleri, beceri ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri, güvenli bir çevre oluşturulur. Öğrencilere temeli bilime dayalı, hem öğretici hem de eğlenceli eğitim programının getirisi olan materyallerle dolu bir öğrenme ortamı sunulur.

Uğur Okullarında her bölüm bir öğrenme alanıdır. Alanlar, çocukların fikirlerini doğal bir ortamda birbirleriyle paylaşabilmeleri için gerekli fiziki imkanlara sahiptir. Sınıflar genel olarak “çocukların yaptıkları, düşündükleri, hissettikleri, merak ettikleri ve sorguladıkları bir projede, iki ya da üç çocuğun birlikte çalışırken çekilen büyük bir fotoğrafı” şeklinde tasvir edilebilir.

Reggio Emilia yaklaşımı üzerine inşa edilmiş olan Uğur Okulları ilkokul eğitim sisteminde çevre, hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde düzenlenir. Çevrenin düzenlenmesinde çocukların tüm duyularına hitap edilmesi esas alınır.

Bilimsel temellere dayanan eğitim programının bir parçası olan ilkokul eğitiminde Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen erkenSTEM eğitim yaklaşımı ile öğrenciler erkenSTEM Laboratuvarı’nda müfredat doğrultusunda proje çalışmalarını gerçekleştirirler.

Öğrenme alanları hem sınıf hem de branş öğretmenleri için, öğrencilerin süreç içerisinde akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini takip ettikleri doğal ortamlardır.

Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS)

Uğur Okullarında akademik başarı çok önemlidir ve dersler kademeli olarak ele alınır. 2, 3 ve 4. sınıflarda Akademik Gelişim İzleme Sınavı (AGİS) ve 4. sınıflarda Genel Başarı Sınavı (GBS) ile takip yapılır.

AGİS ile öğrencilere temel akademik yeterlilikler kazandırılır. Öğrenciler branşlardaki her konu ve kazanımla ilgili olarak etkin bir eğitim sürecine dahil olurlar. Elde edilen başarılar AGİS ve GBS ile ölçülür ve değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. 2, 3 ve 4. sınıflarda uygulanan değerlendirmelerden sonra bireysel toplantılar gerçekleştirilerek veliler detaylı şekilde bilgilendirilir.

Gelişim Takibi

Sosyal Gelişim

Uğur Okullarında, öğretmenler her gün bitiminde "İlkokulda Bir Gün" alanında öğrencilerin bir gününü kısa notlar halinde veliler ile paylaşılır. Böylece veliler için ortak veya öğrenciye özel mesajlar yazılarak çocuklarının gelişimlerini takip etmelerini sağlayacak dijital bir kaynak sunulur.


Akademik Gelişim

Uğur Okulları tarafından öğrencilerin yaş grubu özelliklerine uygun olarak değerlendirmeler yapılır. Değerlendirmenin hiçbir aşamasında öğrenciler arasında kademelendirme yapılmaz. Akademik gelişimin izlenmesinde kriterleri yalnızca sınavlar oluşturmaz, öğrencinin sınıf öğretmeni rehberliğinde gerçekleştirdiği tüm etkinlikler akademik gelişim altında değerlendirilir.

U-Ready Programı

Uğur Okullarında ilkokul 4. sınıf öğrencileri U-Ready Programı ile ortaokula hazır hale gelirler.

Akademik takvime yerleştirilen ve müfredat dahilinde planlanıp 2 ay boyunca uygulanan bu programla öğrencilerin;

• Gelecek ile ilgili hayal kurmaları,

• Plan yapma becerilerini geliştirmeleri,

• Başarıya ulaşabilmeleri için ihtiyaçları olan içsel motivasyonlarını artırmaları,

• Var olan yerleşik kaygılarını azaltması,

• Yeni sınıflarına uyumlarını rahat ve kolay bir şekilde sağlaması amaçlanır.

Okul öncesi için ilkokulun, ilkokul için ortaokulun derslerini ilgili kademenin öğretmenleri ile birlikte tanımak, örnekler incelemek ve gözlemlemek, sosyal ve kültürel unsurları deneyimlemek, büyümeyi hissetmek, bilimsel derinliğin artışına şahit olmak, yaşamlarında karşılaşacakları değişimleri kabul edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları becerileri ve stratejileri kazandırmak temel amaçlardandır.


İlkokul Eğitiminde erkenSTEM Yaklaşımı

Uğur Okullarının okul öncesi ve ilkokul kademesinde benimsediği erkenSTEM yaklaşımı ile sorgulayan, problem çözebilen, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirilmesi hedeflenir. erkenSTEM yaklaşımıyla 4 -9 yaş arasındaki öğrenciler, 8 aylık eğitim süresince her iki ayda bir projeyi hayata geçirirken küçük yaştan itibaren ezbercilikten uzak bir eğitim alma şansına sahip olur.

Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul düzeylerinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımıyla, 21. yüzyılın araştıran ve üreten bireyleri yetiştirilir. Haftada 1 saat uygulanan erkenSTEM derslerinde okul öncesi ve ilkokul kademesindeki tüm öğrenciler kendi seviyelerine uygun Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP) için çözüm üretirken öğretmen rehberliğiyle zenginleşebilecek materyallerle çalışır. Bu sayede öğrenciler, ekipler halinde kendi projelerini üretirken, tasarlanan farklı projeleri de inceleyerek vizyoner bir bakış açısı kazanır. erkenSTEM dersleri, Bahçeşehir Üniversitesi STEM biriminin (BAUSTEM) yurt dışı ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak oluşturulan erkenSTEM temaları çerçevesinde işlenir.


Yeşil Dünyamız / Makineler Dünyası / Bilişim Dünyası / Hayal Dünyası olarak belirlenen erkenSTEM temalarında, velilerin ya da öğretmenlerin değil, bizzat öğrencilerin kendilerinin araştırdığı, fikir yürüttüğü, tasarladığı ve yarattığı prototipler, makineler, algoritmalar, matematiksel modeller oluşturulur. Öğrencilerin Bilgi Temelli Hayat Problemleri üzerine çalıştığı, çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurduğu, ürün geliştirirken 21. yüzyıl ihtiyaçlarının öne çıkardığı meslek gruplarını öğrendiği ve arkadaşları ile ortak bir hedef doğrultusunda beraber çalıştığı erkenSTEM derslerinin ürünleri, iki aylık periyotların sonunda öğrencilerin kendi sunumlarıyla takip edilir.

erkenSTEM derslerinde kaynak olarak, BAUSTEM’in desteği ve iş birliği ile yazılmış olan; öğretmenler için “erkenSTEM Program Kitabı” ile öğrenciler için “Etkinlik Kitabı” ve “Hikaye Kitabı” kullanılır.


Uğur’da Fark Yaratan Uygulamalar

Çocuklukta Felsefe Eğitimi “P4U”

Sosyal gelişimi desteklemek, farkındalık yaratmak, sorgulama ve tartışma kültürünü oluşturmak amacıyla Uğur Okullarında “Çocuklukta Felsefe (P4C)” eğitimi yapılır. P4C eğitimi Uğur Okullarında P4U (Uğur’da Felsefe) olarak adlandırılır.

Uğur Okullarına özgü bir müfredat ile literatüre katkı sağlanarak başlanan P4U ile okuma, yazma, dinleme becerilerinin desteklenmesi, düşünme, sorgulama, yordama bilincinin ve tartışma kültürünün öğrencilere kazandırılması amaçlanır.


Asalet ve Zarafet Dersi

Uğur Okullarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranış dili, okul öncesinden Asalet ve Zarafet Dersi kapsamında öğretilir. Öğrencilerin kibar, görgü kurallarını bilen ortak paylaşım alanlarında ve sosyal ortamlarda başkalarını incitmeyecek, rahatsız etmeyecek şekilde davranmalarını amaçlayan bir derstir. Asalet ve Zarafet Dersi ilk dönem 18 hafta boyunca kişisel bakım, etkili iletişim becerileri ve sihirli sözcükler temalarında işlenir. Kişisel bakım teması, beden temizliğinden çevre temizliğine kadar temiz olmak ile ilgili bütüncül bir bakış açısı ile işlenir. Etkili iletişim becerileri temasında öğrencilerimiz başkalarıyla iletişim kurarken kibar olmayı ve ortama göre uygun davranışı öğrenirler, sihirli sözcükler temasında ise teşekkür etmenin, özür dilemenin, selamlaşmanın iletişimdeki sihirli etkisini deneyimlerler.

İkinci Dil Edinimi

Başka bir dilde yetkin olmak için iki tür yöntem vardır; yabancı dil öğrenme ve ikinci dil edinimi. Uğur Okullarında ikinci dil edinimi uygulanır ve okul öncesinden başlayarak ilkokul yılları boyunca devam eder.

İkinci dili öğrenmek mi, edinmek mi?

İkinci dil ediniminin temelinde yabancı dilin farklı disiplinlerle kullanılarak pekiştirilmesini esas alan

CLIL (Content and Language Integrated Learning- İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu Öğrenim) yaklaşımı uygulanır.


Yabancı dil öğrenme

o dile ait kuralları bilmek, bu kuralları bilinçli olarak dilde uygulamak yani dil hakkında bilgiye sahip olmaktır. Dil edinimi ise ana dil öğrenimi ile benzerlikler gösterir ve daha çok bilinçaltıyla ilgili bir süreçtir. Kişi, o dile ait kuralların farkında olmadan, aynı ana dilinde olduğu gibi kendine doğru ve yanlış gelen bilgiler doğrultusunda, doğal ve akla kendiliğinden gelen cümlelerle yabancı dili kullanır.

Dil ediniminde keyif almak ve mutlu olmak temel unsurlardandır. Öğrenci derslerde oyuna odaklanırken, şarkı söylerken, etkinliklere dahil olurken İngilizceyi farkında olmadan edinir. Dil edinimi, kaygıdan uzak ortamlarda daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştiği için derslerde öz güven geliştirici aktiviteler de yapılır.


İkinci dil edinimi

öğrencinin yabancı dili ana dili gibi ihtiyacı olduğu her an, doğal şekilde konuşabilmesini amaçlar. Edinim, bu amaç doğrultusunda titizlikle kurgulanan sınıf ortamında, ihtiyaca yönelik kaynak ve materyallerle, dengeli ve özenle yapılmış teknoloji entegrasyonu ile Türk ve yabancı öğretmenlerle yapılır.

İlkokulda, yabancı dil sınavlarına hazırlık programları müfredata entegre edilmiş şekilde ilerler. Öğrencilerin İngilizce yetkinliğini yapısal olarak değil iletişimsel olarak geliştirmeye, değerlendirmeye ve bu yönde geri bildirim vermeye yönelik olan uluslararası geçerliliği olan Cambridge Sınavları çalışmaları yapılarak öğrenciler sınavlara hazırlanır.


İngilizceyi Yaşayarak Öğrenmek

Uğur Okullarında İngilizce derslerinde kullanılan kaynaklar, materyaller ve teknikler, öğrencilerin tüm duyuları aracılığı ile bilgiye erişebileceği, aktif olarak sürece dahil olabileceği ve duygularıyla deneyimlerini birleştirebileceği öğrenme ortamları sunmak üzere seçilir.

Uğur Okullarında, bilgilerin duyular ile birleştiğinde daha kalıcı olduğu yaklaşımından yola çıkılarak “İngilizce’yi yaşayarak öğrenmek” temelli eğitim verilir. Bilgiyi sadece dinleyerek edinmek yerine hissederek, görerek ve gözlemleyerek deneyimlemeleri ve bilginin kalıcılığının artması sağlanır.

Uğur Okulları öğrencileri, İngilizce eğitim programlarına entegre edilmiş “çoklu algı öğrenme ortamı” yaklaşımı ile çeşitli materyaller, etkinlikler ve özel tasarlanmış oyunlarla İngilizce hakkında “bir şeyler” öğrenmenin ötesinde İngilizce eğitiminin bir parçası olurlar. Bu sebeple farklı öğrenme yöntemlerine sahip olan öğrenciler, çoklu algı öğrenme ortamları ile kendi öğrenme modellerine ve tercihlerine yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirler.


Uğur Okullarının dil edinimi yaklaşımında;

•Öğrencilerin kendilerini güvenle ifade edebildikleri bir ortamda, anında geri bildirim ile pratik yapılmasına,

• Deneyimlerin duygularla birleştirilerek “hatırlamanın” kalıcı hale gelmesine,

• Konuların kişiye özgü öğrenme yöntemlerine göre ele alınarak ve her öğrencinin kendi potansiyeline ulaşabilmesi için güvenli zemin oluşturularak dil ediniminin gerçekleşmesine olanak tanınır.


Disiplinlerarası Etkileşim ile İngilizce

Disiplinlerarası etkileşim ile İngilizce günlük hayata dahil edilerek sadece bir ders olmaktan çıkar. Yılda 4 defa olmak üzere matematik, fen bilimleri, coğrafya, müzik, resim, satranç, beden eğitimi gibi alanlarla disiplinlerarası entegrasyon (CLIL) projeleri hayata geçirilir. İngilizceyi hissettirmek, yaşatmak ve hayatın bir parçası haline getirmek adına materyaller, kaynaklar, projeler, dersler ve diğer tüm etkinlikler dikkatli ve bilimsel temellere dayalı olarak planlanır, uygulanır ve takibi yapılır.

İlkokul İngilizce programı dahilinde Genel İngilizce, İngilizce Matematik, İngilizce Fen, İngilizce okuma ve İngilizce yazma dersleri bulunur.

Uğur Okullarında dil edinimini artırmak ve öğrencileri daha fazla İngilizceye maruz bırakabilmek adına İngilizce karşılama, kahvaltıda İngilizce sohbet, koridor oyunları gibi ders dışı etkinlikler de uygulanır. Evde de İngilizce’ye maruz kalabilmeyi sağlamak adına çevrimiçi platformlar ve gelişmeyi destekleme çalışmaları yapılır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından “Her çocuk eşsizdir’’ anlayışıyla, öğrencilere özel çalışmalar gerçekleştirilir.


CODEM (Cognitive Development Measurement System)

PDR Birimi öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek algı perspektiflerini genişletmeyi hedefler. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerine, onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM testi uygulanır. Yapılan ölçümler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlar konusunda bilişsel egzersiz önerileri paylaşılır ve psikolojik danışman tarafından ikinci dönem gelişim odaklı CODEM dersleri yapılır.

Tigers Club

Okullarda seçimle göreve gelen öğrenci meclisleridir. Öğrenciler ile ilgili alınan kararlara dahil olurlar. Kendini iyi tanıyan, farklılıklara saygı duyan, kendine güvenen, topluma katkısı olan, global vizyona sahip ve liderlik özellikleri ön planda olan öğrenciler yetiştirmek hedeflenir.


Sosyometri Çalışması

PDR Birimi tarafından sınıf içerisinde uygulanan bir test olan Sosyometri çalışması ile öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin dağılımı, sınıf dinamiklerine uyumu incelenir. Sınıf içerisindeki gruplar ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin karşılıklı olup olmadığı gözlemlenir.


Sosyal Beceri Atölyesi

Sosyometri çalışmasının sonucu, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışmanın görüşleri dikkate alınarak; öğrencinin sınıf dinamiklerine aktif bir şekilde katılması, öz saygısının artması ve girişkenlik becerisinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen grupla psikolojik danışma uygulamasıdır.


“Güçlüyüm Ben” Çalışması

Bu çalışma ile öğrencilerin “biricik” olduklarını fark etmeleri ve farklı güçlü yanlarının varlığını gözlemlemeleri hedeflenirken her bireyin farklı olumlu özellikleri olduğunu deneyimlemeleri amaçlanır.

Duygusal Zeka Eğitim Programı

Öğrencilere duygularını tanımaları, farklı şekillerde ifade edebilme yöntemlerini öğretebilmeyi ve olumsuz duygularla baş edebilme becerilerini desteklemeyi hedefleyen “Duygusal Zeka Eğitim Programı” çalışması sınıf içi etkinliklerinde uygulanır.


Ebeveyn Atölyeleri

Uğur Okullarında PDR Birimi tarafından ebeveynlere çocuk yetiştirme konusunda modern ve etkili yaklaşımların sunulduğu, ebeveynlerin de sürece katıldığı interaktif ebeveyn atölyeleri düzenlenir. Bu çalışmalar arasında Annesinin Kızı/Oğlu Atölyesi, Babasının Kızı/Oğlu Atölyesi, Yaratıcı Sanat Atölyesi, çözüm odaklı grup çalışmaları bulunur. Bu atölyeler aracılığıyla veliler; kendisini ve başkalarını seven, mutlu, farklılıklara saygılı olmayı bilen, kendisini ve duygularını iyi ifade edebilen bir çocuk yetiştirmenin yollarını eğlenerek öğrenirler.

Çözüm Odaklı Grup Çalışmaları

Çocuklarıyla ilgili ortak kaygıları olan ebeveynler bir araya getirilerek etkileşimli bir ortamda çözüm önerileri sunulur.


Öğretmen Atölyesi

Uğur Okulları PDR Birimi öğretmenlere farkındalık kazandırmak ve iletişimi güçlendirmek adına yapılan atölye çalışmalarına önem verir. Öğretmenlere yönelik her iki akademik yarı yılda olmak üzere iki adet atölye çalışması düzenlenir.


PDR Paylaşım Odaları

PDR Biriminin özel paylaşım odaları psikolog, psikolojik danışmanlar ve rehberlerin, bireysel görüşmelerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak şekilde tasarlanır. PDR paylaşım odaları; ofis görünümünden uzak, görüşmeye gelen kişiyi rahat hissettirerek duygu aktarımı yapabilmesine olanak tanıyacak şekilde kurgulanır. Kalabalığın olmadığı, gün ışığı alan ve sessizliğin sağlanabildiği bir alanda konumlandırılır. Enerji veren turuncu renk ve huzur veren mavi renk ortama hakimdir.

Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Biriminin felsefesi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımıdır. Uğur Okulları, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla bu yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler.

Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımında en geçerli bilimsel araçlar kullanılarak, en uygun danışmanlık metodlarıyla öğrenciye ve veliye danışmanlık hizmeti verilir.

Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir. Öğrencilerin kişisel gelişim haritası, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir ve bu yönler hakkında velilere detaylı bilgi ve önerileri verilir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Öğrenciler, ilkokulda aldıkları Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) derslerinde teknoloji dünyası ile tanışır. U-BİT dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanmıştır.

Teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmek, bu hizmetlerin çalışma prensiplerinin keşfedilmesini sağlar. Uğur Okulları öğrencileri, U-BİT derslerinde öğrendikleri programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlar ve proje üretirler. Ürettikleri projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilirler. Böylece, öğrenciler teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi üreten öğrenciler olarak yetişir.

U-BİT dersi yayınları modüler müfredatın kodlama, robotik ve oyun tasarımı modüllerine uygun olarak hazırlanmıştır.


Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Bilgisayarı ve bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini ve ofis programlarını kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu modül kapsamında öğrencilerin kelime işlemci, sunum ve çizim programları gibi temel uygulamaları kullanarak teknolojiyi hayatlarına entegre etmeleri sağlanır.


Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanması hedeflenir. Bu modülde öğrenciler teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanarak oyun oynamayı avantaja çevirir, kendi oyunlarını tasarlama fırsatı elde eder. Hayal dünyası geliştirilirken yaratıcılıkları da dijital ortama aktarılır. Bu sayede çocukların analitik, yaratıcı ve bilişimsel düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanarak üretken bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.


Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmaları, algoritmik düşünme yeteneği geliştirerek sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmeleri amaçlanır.

Uğur Okulları öğrencileri, ilkokulda blok kodlama mantığı kullanarak kod dünyası ile tanışır. İlkokul kodlama derslerine sıfırdan başlayan öğrenciler ise kendi programları kapsamında çalışmalarına devam eder ve bu programlara dahil olarak akranları ile gelişim düzeyleri eşit seviyelere çekilir

Kodlama Modülü ile öğrencilerin;

• Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanmaları,

• Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenmeleri,

• Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik çözümler üretmeleri hedeflenir.

Dijital Vatandaşlık Modülü

Öğrencilerin dijital dünyayı tanıyarak, uygun davranış ve kazanımları elde etmeleri hedeflenir. Bu modül ile öğrencilerin bilgi ve iletişim kaynaklarını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar içinde kullanabilen, dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, yaptığı paylaşımlarda doğru tutum sergileyen ve başkalarını doğruya teşvik eden bireyler olmaları amaçlanır.


Animasyon Modülü

Öğrencilerin animasyon oluşturma becerilerini geliştirmeleri ve bu hedefi gerçekleştirirken eğlenceli bir ortam yaratılması hedeflenir. Animasyon modülü sayesinde, öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneği kazanımları, sistematik bir şekilde problem çözme yöntemleri geliştirmeleri, güven, uyum, birlikte hareket etme ve paylaşarak bir işi yapma becerileri kazanımları amaçlanır.


Robotik Modülü

Öğrencilerin U-BİT dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları ve bu kazanımları gerçek hayata yansıtmaları hedeflenir.

Robotik Modülü ile öğrencilerin;

• Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri,

• Kodlama dersinde öğrendikleri bilgiler ile somut parçaları birleştirerek üretimde etkin rol oynamaları,

• Gözlem ve çıkarım yetilerini geliştirmeleri,

• Neden-sonuç ilişkisi kurtarak problem çözmeleri,

• Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.

Eğitime Teknolojik Destek

Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Biriminin katkılarıyla hazırlanan online platformlar ile öğrencilerin bilgiye 7/24 ulaşabilmeleri sağlanır.


U-Digital

U-Digital ile öğrencilerin tüm verileri online sistem üzerinde tutularak düzenli bilgi akışı sağlanır. Akademik ve sosyal gelişim süreçlerinin platform üzerinden takip edildiği Akademik Gelişim Dosyası ile okul, öğrenci ve veliler arasında bir köprü hizmeti sağlanır.

U-Digital ile;

• Güncel duyuru ve mesajlara, haftalık hatırlatmalara ve sınav bilgilerine anında ulaşılabilir.

• Ders notları, akademik bilgiler, sınavlar, rehberlik, etkinlikler, etüt takvimi, ödevler ve özel görüşme günleri görüntülenebilir.

• Ders programı, yemek listesi, akademik takvim, kayıt bilgileri gibi çeşitli sayfalara ulaşılabilir.


Metodbox Junior

Uğur Okullarına özgü yeni nesil eğitim metodu olan Metodbox, ders içerik üretimini sürdürülebilir dijitalleşme standartlarıyla öğrenciler ile buluşturan online eğitim platformudur.


Kişiye Özgü Eğitim Metodu

Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS) sonrasında öğrencinin geliştirilmesi gereken yönlerini tamamlamak için yapay zeka algoritmaları ile yardımcı olunur.

Öğretmenin, öğretilenleri izlemesine aracılık eder, sonuca göre öğrencilerin eksiklerini gidermesinde dijital pusula olur. Velilere basit bir veri okunurluğu ile raporlar sunar, veri kaynağı yaratır. Bilgisayarlar ve akıllı tahta ile “her yerde öğrenme” felsefesi desteklenir.

Uğur International

Uğur International'ın gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı gezi programları ile öğrencilerin farklı disiplinlere dayanan kazanımlar nezdinde akademik, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimleri gözetilir.

Uğurlu öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı gezi programları sayesinde genel kültürlerini ve vizyonlarını genişletirken, gittikleri şehir veya ülkenin tarihini ve sanatsal alanlarını ziyaret ederek farklı kültürleri tanımaları sağlanır.

Öğrencilerin yurt içi gezileri sayesinde ülke genelindeki birçok farklı tarihi ve doğal güzelliği görme şansını elde etmeleri sağlanır. Yurt içi gezileri ile öğrencilerin eğlenirken öğrenmesi, farklı deneyimler kazanması, yaratıcı öğrenme ortamlarında bulunması, meslekleri yerinde görerek erken yaşlarda farkındalıklarının artmasına olanak tanınır.

Uğur’da Sanat Var

Uğur Okulları Kültür Sanat Dersleri ile çağdaş, yaratıcı ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Uğur Okulları bünyesinde, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için tasarlanan görsel sanatlar, müzik, yaratıcı drama eğitimleri ile hayal gücü ve estetik sezgisi gelişmiş, karar verebilen ve empati kurabilen bireyler yetiştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin beden dilini kullanabilmesi ve ne istediğini iyi ifade edebilmesine yönelik eğitimler verilir.


Uğur’da Müzik

Uğur Okulları bünyesinde, sanata verilen önem ile öğrencilerin bilişsel başarıları desteklenir. İlkokul kademesinde, özellikle Orff teknikleri ile oluşturulan müzik eğitimleri sayesinde öğrencilerin ritim, müzik, dans ve konuşma yetenekleri olgunlaştırılır. Bu prensip ile tasarlanan derslerde temel Orff enstrümanları kullanılarak aktiviteler uygulanır.

Eğitimlerde bireysel yaratıcılık yolu ile estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesi sağlanır. Hazırlanan yıllık planlama dahilinde, herhangi bir sanatsal alan üzerine gelişmesi istenen ve ilgisi olan öğrencilere, ilkokul seviyesinde gitar, keman, piyano, bağlama, yan flüt, modern dans, bale, halk dansları, yaratıcı drama, görsel sanatlar gibi alanlarda kurslar verilir.


Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalsın Diye...

“Uğur Okullarında her öğrenci bir enstrüman çalabilmeli” düşüncesiyle yola çıkılarak, ilkokul 3. sınıf itibarıyla enstrüman branşlarını belirleyen öğrenciler, müzik derslerini seçtikleri enstrüman ile işlemeye devam eder.

Öğrencilerin müzik dersleri için enstrüman seçimlerini yapma aşamasında, yaş gruplarına uygun iki enstrüman belirlenerek öğrencilere tanıtılır ve dinletilir. Öğrencinin doğru tercih yapabilmesi adına, müzik öğretmenleri, öğrencilerin parmak yapılarını ve fiziki uygunluklarını da göz önünde bulundurarak, yönlendirmeleri ile seçim yapmalarına yardımcı olurlar. Branşlarını belirleyen öğrenciler, yıl boyunca müzik derslerini müfredata uygun olarak iki ayrı sınıf ve öğretmen ile işlemeye devam eder. Öğrenci, ilkokul 3. sınıfta seçilen enstrüman ile 7. sınıfın sonuna kadar eğitim almayı sürdürür.


Uğur’da Görsel Sanatlar

Uğur Okullarında Görsel Sanatlar dersinin amacı inceleyen, sorgulayan, hoşgörülü, özgür düşünceli, saygı duymayı bilen bireyler yetiştirmektir. Her bireyin birbirinden farklı zengin dünyalara sahip olması nedeniyle öğrencilerin yaratıcılıkları ile bu dünyaları açığa çıkarmaları hedeflenir.

Sanat eğitimi bireyin tüm ruhsal ve bedensel eğitimi bütünlüğü içinde estetik kaygı, düşünce ve görüşlerinin geliştirilmesini yetenek ve yaratıcılık gücünün olgunlaştırılmasını, sanatsal değerlere hoşgörü ile yaklaşma çabasını esas alır. Çağdaş sanat eğitimi herkes için gereklidir, ustalık ve beceriyi amaçlamaz. Bireyin yaratıcı güç ve birikimlerini açığa çıkararak estetik kaygı ve düşünce potasında gelişmelerini esas alır. Onların sanata ilişkin ön yargılarını kıran, sanattan anlayan, sanat destekleyicisi, seçkin sanat tüketicisi yetiştirmeyi hedefler.

Sanat dersleri ile öğrencilere;

• Duyusal, duyuşsal, bilgisel, entelektüel etkinliklere bağlı artistik beceri kazandırılması,

• Görme, ayrımsama (görsel duyarlılığın gelişimi) ve görsel olan her şeyin netleştirilmesine olanak sağlayan aktif bir algılama işlevi olduğu şekilde beceri kazanımlarının sağlanması,

• Sanat yapıtlarını değerlendirebilecek, onları ayrımsayabilecek, nitelikli estetiksel bilgi birikimine sahip olmalarının sağlanması,

• Yaratıcı düşünme, anında ve yerinde karar verme, değerlendirme ve hemen sonuç alma yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Uğur’da Aktif Yaşam

Spor; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Aktif şekilde spor yapan çocuk, sistemli ve disiplinli çalışmaya, hedef koymaya ve başarmaya odaklanır. Bu alışkanlıkları hayatına yansıtan öğrencinin ders başarısı da pozitif yönde etkilenir.

Uğur Okullarında uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Programında; öğrencilerin çağdaş yaşamın vazgeçilmez parçası olan sporu yaşam tarzı olarak benimsemeleri, uygularken zevk almaları ve sosyal olgunluklarını geliştirmeleri hedeflenir.

Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır; kurallar ve beceriler öğretilir. Öğle teneffüslerinde ve derslerde yapılan sportif etkinliklerle öğrencilerin aktif olmaları sağlanır.

Sportif beceri gelişiminin yanı sıra öğrencilere sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılır. İş birliği içinde çalışma, yardımlaşma, sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme yaklaşımları, kazandırılması hedeflenen davranışlardır.


Uğur’da Satranç

Kişilik oluşumunda, alışkanlık ve becerilerin kazanılmasında, davranışların geliştirilmesinde, derslerdeki başarının artmasında satrancın etkisi oldukça fazladır.

Satranç, ömür boyu sürecek olan öğrenme motivasyonunu sağlayan önemli bir spordur.

Uğur Okulları okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile özel olarak hazırlanmış satranç sınıflarında, satranç öğretmenleri eşliğinde haftada 1 saat satranç dersi yapılır.


Uğur Banner
İngizlice Öğretmeni
Melike İpci
Sınıf Öğretmeni
Melahat Akça
Sınıf Öğretmeni
Fahri Özkır
Sınıf Öğretmeni
Büşra Akbaba
Sınıf Öğretmeni
Nilgün Aşahan
Sınıf Öğretmeni
Diba Yıldırım
Sınıf Öğretmeni
Mustafa Irkın
Sınıf Öğretmeni
Nail Akın
Sınıf Öğretmeni
Ayça Şengün
Sınıf Öğretmeni
Gülsüm Kara
Sınıf Öğretmeni
Kübra Diğdar Çoşar
Sınıf Öğretmeni
Meryem Baylan Akın
Sınıf Öğretmeni
Güncel Akgül Özkır
Sınıf Öğretmeni
Caner Çapakçı
İngilizce Öğretmeni
Levent Şenverdi
İngilizce Öğretmeni
Christiana Oyewole
İngilizce Öğretmeni
Duygu Göçmen
İngilizce Öğretmeni
Yıldız Akgül Kavut
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğretmeni
Ayten Korkmaz
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
Banu Sipahi
Satranç Öğretmeni
Şengül Yılmaz
Müzik Öğretmeni
Aslıhan Ceylan
Görsel Sanatlar Öğretmeni
Arzu Doğaner
Kampüs Müdürü
Şakir Uluçay
Okul Öncesi ve İlkokul Müdür Yardımcısı
Hatice Şenverdi
Okul Öncesi ve İlkokul Müdür Yardımcısı
Sevgi Tüzel

Başarılarımız

Uğur Banner 2

Duygusal Zeka Eğitim Programı

Öğrencilerin eğlenceli etkinliklerle duygularını tanımaları, farklı şekillerde ifade etmeleri ve olumsuz duygularla baş edebilmeleri konusunda destek sağlanır.

Duygusal Zeka Eğitim Programı

Öğrencilere duygularını tanımaları, farklı şekillerde ifade edebilme yöntemlerini öğretebilmeyi ve olumsuz duygularla baş edebilme becerilerini desteklemeyi hedefleyen “Duygusal Zeka Eğitim Programı” çalışması sınıf içi etkinliklerinde uygulanır.

“Güçlüyüm Ben” Çalışması

Bu çalışma ile öğrencilerin “biricik” olduklarını fark etmeleri ve farklı güçlü yanlarının varlığını gözlemlemeleri hedeflenirken her bireyin farklı olumlu özellikleri olduğunu deneyimlemeleri amaçlanır.

CODEM (Cognitive Development Measurement System)

PDR Birimi öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek algı perspektiflerini genişletmeyi hedefler. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerine, onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM testi uygulanır. Yapılan ölçümler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlar konusunda bilişsel egzersiz önerileri paylaşılır ve psikolojik danışman tarafından ikinci dönem gelişim odaklı CODEM dersleri yapılır.

Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Biriminin felsefesi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımıdır. Uğur Okulları, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla bu yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler. Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim haritası, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel kararları yönlendirilir.

BUEK Başkanı Enver YÜCEL

Geleceği düşlemek. Düşleri olmayanların gerçekleri de olmaz. Düşlemezseniz, gerçekleştiremezsiniz. Gerçekleştirebildikleriniz bir anlamda sizi, hayal gücünüzün sınırlarını, yeteneklerinizin gücünü yansıtan bir aynadır. Her şey düşlemekle başlar ve hayat yeni düşlerle devam eder.

Global eğitim ağımızın bir parçası olan Uğur Okulları, kaliteli ve nitelikli eğitimini binlerce öğrencisi ile buluşturmayı sürdürüyor. Başarı geleneğini 50 yılı aşkın süredir devam ettiren Uğur ailesinin bir parçası olan ve olacak herkes, geleceğin kapılarını aralayacak ve global vizyona sahip bir ailenin mensubu olacaktır.

 Her birinizin yeni düşlere yelken açması ve düşlerinizi gerçeğe dönüştürmeniz dileklerimle…

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat KULABEROĞLU

Uğur markasının, “nitelikli eğitim” denildiğinde akla gelen ilk eğitim kurumu olması yolunda emin adımlarla ilerlerken her gün daha iyiyi aramaya devam ediyoruz.


Uğur Okulları olarak, öğrencilerimize sağladığımız akademik ve bilimsel eğitimin yanı sıra onlara “iyi insan olma” bilincini aşılamaya devam edeceğiz. Parçası oldukları topluma sosyal sorumluluk bilinci ile bakmalarını, sevgi ve bilgi elçisi öğretmenlerimizin desteğiyle sağlayacağız.


Gelecek nesillere ışık olmayı, yollarını aydınlatmayı ve nice renkleri okullarımızda buluşturmayı sürdüreceğiz.


Uğur Okulları Konyaaltı Kampüsü

İletişim

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım