Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

Güngören Kampüsü Uğur Okul Öncesi

Eğitim

Yaşamın Sihirli Yılları Okul Öncesi Dönem
Uğur’da “5 Dil 2 Beceri"
Eğitimde ASDF Modeli
Reggio Emilia Yaklaşımı
Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı
U-Ready Programı
Çocuklukta Felsefe
Okul Öncesi Eğitimde erkenSTEM Yaklaşımı
İkinci Dil Edinimi
İngilizceyi Yaşayarak Öğrenmek
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eğitime Teknolojik Destek
Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirmesi
Uğur International
Uğur’da Sanat Var
Uğur’da Aktif Yaşam

Yaşamın Sihirli Yılları Okul Öncesi Dönem

Okul öncesi dönem olarak nitelendirilen 0-6 yaş aralığı, çocukların zihinsel becerilerinin ve duygusal gelişimlerinin yüzde 95’ini tamamladıkları, yaşamın temelini oluşturan dönemdir. Öğrenme hızının çok yüksek olduğu bu evrede Uğur Okulları, öğrencilerin bedensel, bilişsel, duygusal, sosyokültürel, dil ve fiziksel gelişim alanlarındaki potansiyeli en üst seviyede ortaya koymalarını sağlar.Uğur Okulları Okul Öncesi Eğitimi Bölümü, öğrencilerin bilgiye kendi kendilerine ulaşmalarını, edindiği bilgiden yararlanmalarını ve bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini hedefler. Tam öğrenmeyi sağlayacak buluş ve sunuş yoluyla öğrenme tekniklerini çocuk merkezli uygulayan bir sistem oluşturulur.


Bu program ile öğrencilerin kendi motivasyonunu sürekli besleyip canlı tutabilen, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Okul-aile iş birliği ve profesyonel öğretmenin öneminin bilincinde, sınıfın duvarları dışındaki dünyanın zenginliğini keşfetme yoluyla, çocuklardaki potansiyeli açığa çıkarmak amaçlanır.Uğur Okulları eğitim sisteminde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenir ve öğrencinin kendini doğru ifade etmesine, kendini gerçekleştirebilmesine, inisiyatif alabilmesine ve iç denetim kazanmasına olanak sağlanır. Öğrencilerin sosyal yaşamı anlamlandırması ve bir parçası olması sağlanırken, ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabileceği yeterlilikte özbakım becerileri kazandırılır.Uğur’da “5 Dil 2 Beceri”


Uğur Okullarında öğrenciler “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. Mutlu bir nesil yetiştirmek üzerine kurulu Uğur Okulları eğitim programında öğrencilere bu dil ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.


Ana Dil

Öğrencilerin, toplumsal ilişkilerde en güçlü bağların kurulmasını sağlayan “ana dili” en iyi şekilde öğrenmeleri, okuma kültürünü doğal ortamında kazanmaları, hayallerini ve fikirlerini yazıya dökebilmeleri, küçük yaşlardan başlayarak düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, sözel ifade yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenir.


Bilimin Dili Matematik

Yaşamın her alanında karşımıza çıkan matematiğin, günlük hayattaki yerinin ve öneminin kavratılması hedeflenir. Öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesi ve bu becerileri günlük hayatında da kullanması amaçlanır.


Yabancı Dil

Global dünyada sahip olunması gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dil, Uğur Okullarında okul öncesi dönemden itibaren öğrencilere kazandırılır. Öğrencilerin yabancı dili yalnızca öğrenmeleri değil “edinmeleri” hedeflenir.


Teknolojinin Dili Kodlama, Robotik, STEM & erkenSTEM

Uğur Okullarında öğrenciler, günümüzün gerektirdiği bilgileri edinirken geleceğe de hazırlanır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri kapsamındaki kodlama, dijital vatandaşlık gibi derslerle öğrencilerin teknolojiyi üretmeleri hedeflenir. Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul kademelerinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımıyla ise araştıran, üreten, problem çözebilen nesiller yetiştirilir.


İnsanlık Dili

Öğrencilerin “öncelikle iyi insan olmak” felsefesinden yola çıkarak davranış dilini çok iyi öğrenmeleri önemsenir. Kendine güvenen, duygularını tanıyan, sınırlarını bilen ve koruyan, başkalarının sınırlarına saygı duyan, üretmeye ve öğrenmeye hevesli bireyler olarak topluma katkıda bulunmaları hedeflenir.


2 Beceri: Sanat ve Spor

Çağdaş, yaratıcı, kendini ifade edebilen ve sorumluluk duygusuna sahip bireylerin sanat ve spor eğitimi ile yetişeceği ilkesinden yola çıkılarak öğrencilere bu bilincin kazandırılması hedeflenir.


Eğitimde ASDF Modeli

Uğur Okullarında uygulanan, öğrencilerin yaş grubu özelliklerine uygun olan “ASDF Eğitim Modeli’’ ile her alanda gelişim desteklenir. Öğrencilerin doğal bir çevrede ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir öğrenme merkezi ortamında, kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır.

Uğur Okullarında uygulanan ASDF Eğitim Modeli;

• Güvenli, konforlu ve öğrencilerin gelişimini destekleyen bir çevrede gerçekleşir. Çevre düzenlemesinde öğrencilerin rahat hareket edecekleri, beş duyu organını rahat kullanacakları bir ortam sağlanması önemsenir.

• Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerinin getirdiği potansiyelleri en üst seviyede ortaya koymalarını sağlar.

•Öğrencilerin öz güvenli, öz denetimli, sorumluluk sahibi ve çok yönlü dünya vatandaşları olarak yetişmelerini sağlar.


ASDF Nedir, Eğitimde Nasıl Uygulanır?

ASDF, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen Uğur Okullarına özgü bir eğitim modelidir.


Akademik

Uğur Okullarında öğretmen kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar, öğrenciye kendi bilişsel gelişimi dikkate alınarak en iyi eğitim sunulur. Öğrencilerin tüm gelişim alanları çeşitli etkinliklerle en üst seviyeye ulaşırken öz güvenleri doğrultusunda yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.


Sosyal

Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak, akademik bilgiler ışığında planlanan kulüp ve atölye çalışmaları, kültür ve sanat projeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı etkinlikler gerçekleştirilir. Akademik bilgileri oyun yoluyla eğlenerek öğrenirken sosyal çevreyle dengeli ve etkili iletişim kurma gibi becerilerini geliştirmeleri de sağlanır.


Duygusal

Öğrencilere iç kontrol geliştirme, olumlu düşünme, duygularını tanıma ve uygun yollarla ifade etme, öz benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır. Uzman psikolojik danışman ve psikologlar ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur.


Fiziksel

Öğrencilerin tüm gelişim alanlarında, potansiyelleri doğrultusunda, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeteneklerinin keşfedilmesi sağlanır. Dikkat ve algıyı güçlendirici, yaratıcılıklarını geliştirici etkinlikler gerçekleştirilir, sağlıklı beslenme bilinci kazandırılır. Spor yapmanın alışkanlık haline gelmesi sağlanır.

Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?

Okul öncesi ve ilkokul eğitimini Reggio Emilia yaklaşımı doğrultusunda kurgulayan Uğur Okulları, çocukların hem aklına, hem ellerine, hem de kalbine seslenir. İtalya’nın Bologna şehrinin Reggio Emilia kasabasında Loris Malaguzzi önderliğinde doğan Reggio Emilia yaklaşımı, ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde erken çocukluk eğitimcilerine ilham kaynağı olmuştur.

Bilginin, çocuk tarafından, akranları ve yetişkinlerle etkileşim halinde yapılandırılmasını hedefleyen Reggio Emilia yaklaşımı ilişkilere, kültüre ve çevreye büyük önem verir.


Reggio Emilia Yaklaşımının İlkeleri

• Loris Malaguzzi’nin ilişkisel temelli eğitim fikri doğrultusunda, çocukların birbirleri, aileleri, öğretmenleri ve toplumdaki diğer bireylerle etkileşim ve iş birliği içinde olması desteklenir.

• Reggio Emilia yaklaşımında çevre, çocukların hayatlarıyla doğrudan ilişkili olup çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyecek niteliktedir. Bu nedenle çocukların çevresi zengin materyallerle düzenlenmeli ve etkileşimi destekler nitelikte olmalıdır.

• Çocuklara beş duyu organıyla algılanacak somut yaşantılar sunularak yeni keşifler yapmalarına fırsat sağlanır.

• Birey olarak kabul edilen çocuklar, bilgilerini kendi hareket ve etkileşimleri sonucu inşa ederler. Öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla konuşma, dramatizasyon, şarkı söyleme, fiziksel aktivite gibi etkinlikler gerçekleştirilerek duygu ve düşüncelerini sergilemeleri sağlanır.

• Öğretmenler her çocuğun kendine yetecek biçimde hareket etmesi ve bilgiyi yapılandırması için ortam ve imkan sağlayan bir rehber rolündedir. Öğretmenin hedefi öğrenciyi doğru bir şekilde tanımak, öğrencinin ilgilerinin, ihtiyaçlarının ve yeteneklerinin potansiyelini ortaya koymasını sağlamaktır.


Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Uğur Okulları öğrenme ortamında, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak kendilerini keşfedebilecekleri, beceri ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri, güvenli bir çevre oluşturulur. Bilimsel temelli, öğretici ve eğlenceli eğitim programının gerektirdiği materyallerle dolu bir öğrenmeyi öğrenme sağlanır.

Reggio Emilia felsefesi üzerine inşa edilmiş olan Uğur Okulları okul öncesi eğitim sisteminde çevre, hayal gücünü ve yaratıcılığı destekleyecek şekilde düzenlenir. Çevrenin düzenlenmesinde çocukların tüm duyularına hitap edilmesi esas alınır.


Öğrenme Merkezi

Öğrenme Merkezi, Uğur Okullarının 5 Dil 2 Beceri yaklaşımını yansıtan, öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlayan ortamlardır. Öğrenme Merkezi adı verilen sınıf ortamı içerisinde, Okuma- Yazma Merkezi, Matematik Merkezi, Blok Merkezi, Evcilik-Drama Merkezi, Fen, Sanat, Müzik Merkezleri aynı anda bulunur. Öğrencilerin ayrı ayrı merkezlerde, aynı anda bulunarak birlikte çalışmayı öğrenebilmesi, dış etkenlere rağmen konstransyon becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

U-Ready Programı

Uğur Okulları U-Ready programı ile okul öncesinden 1. sınıfa geçecek öğrenciler bir üst kademeye alışması ve entegrasyonu için psikolojik olarak hazırlanmaları sağlanır.

Uğur Okullarında ilkokul yaşantısı, okul öncesi eğitiminin devamı niteliğinde olup P4U, Asalet ve Zarafet Dersi gibi her iki birimde de bulunan çalışmalar ile öğrencilerin geçecekleri yeni ilkokul sistemini içselleştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler gerek ortak öğretmenler gerekse sosyal etkinlikler sırasında ilkokul öğretmenlerini görme ve tanıma şansını yakalar. Öğrencilerin yaşantılarındaki bu ilk ve büyük değişimde sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve yöneticilerinin desteği ile eğitim programındaki geçiş süreci psikolojik olarak en olumlu şekilde tamamlanır.


Eğitim programı içerisinde bulunan ve 2 ay süren bu programda öğrencilerin;

• Gelecek başarıları ile ilgili hayal kurmalarını sağlamak,

• Plan yapmalarına zemin oluşturmak,

• Bir üst sınıfa daha büyük başarılar ile ulaşabilmeleri için ihtiyaçları olan içsel motivasyonu artırmak,

• Bir üst sınıfa gitmek ile ilgili kaygılarını azaltmak,

• Yeni sınıflarına uyumlarını rahat ve kolay gerçekleştirebilmek amaçlanır.


Çocuklukta Felsefe: P4U

Sosyal gelişimi desteklemek, farkındalık yaratmak, sorgulama ve tartışma kültürünü oluşturmak amacıyla Uğur Okullarında “Çocuklukta Felsefe (P4C)” eğitimi yapılır. P4C eğitimi Uğur Okullarında P4U (Uğur’da Felsefe) olarak adlandırılır.Uğur Okullarına özgü bir müfredat ile literatürden destek alınarak başlanan P4U ile okuma, yazma, dinleme becerilerinin desteklenmesi, düşünme, sorgulama, yordama bilincinin ve tartışma kültürünün öğrencilere kazandırılması amaçlanır.Okul Öncesi Eğitimde erkenSTEM Yaklaşımı

Uğur Okullarının okul öncesi ve ilkokul kademesinde benimsediği erkenSTEM yaklaşımı ile sorgulayan, problem çözebilen, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirilmesi hedeflenir. erkenSTEM yaklaşımıyla 4 -9 yaş arasındaki öğrenciler, 8 aylık eğitim süresince her iki ayda bir projeyi hayata geçirirken küçük yaştan itibaren ezbercilikten uzak bir eğitim alma şansına sahip olur.


Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul düzeylerinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımıyla, 21. yüzyılın araştıran ve üreten bireyleri yetiştirilir. Haftada 1 saat uygulanan erkenSTEM derslerinde okul öncesi ve ilkokul kademesindeki tüm öğrenciler kendi seviyelerine uygun bir Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP) için çözüm üretirken öğretmen rehberliğiyle zenginleşebilecek materyallerle çalışır. Bu sayede öğrenciler, ekipler halinde kendi projelerini üretirken, tasarlanan farklı projeleri de inceleyerek vizyoner bir bakış açısı kazanır. erkenSTEM dersleri, Bahçeşehir Üniversitesi STEM biriminin (BAUSTEM) yurt dışı ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak oluşturulan erkenSTEM temaları çerçevesinde yürütülür.


Yeşil Dünyamız / Makineler Dünyası / Bilişim Dünyası / Hayal Dünyası olarak belirlenen erkenSTEM temalarında, velilerin ya da öğretmenlerin değil, bizzat öğrencilerin kendilerinin araştırdığı, fikir yürüttüğü, tasarladığı ve yarattığı prototipler, makineler, algoritmalar, matematiksel modeller oluşturulur. Öğrencilerin Bilgi Temelli Hayat Problemi üzerine çalıştığı, çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurduğu, ürün geliştirirken 21. yüzyıl ihtiyaçlarının öne çıkardığı meslek gruplarını öğrendiği ve arkadaşları ile ortak bir hedef doğrultusunda beraber çalıştığı erkenSTEM derslerinin ürünleri, iki aylık periyotların sonunda öğrencilerin kendi sunumlarıyla takip edilir.erkenSTEM derslerinde kaynak olarak, BAUSTEM’in desteği ve iş birliği ile yazılmış olan; öğretmenler için “erkenSTEM Program Kitabı” ile öğrenciler için “Etkinlik Kitabı” ve “Hikaye Kitabı” kullanılır.İkinci Dil Edinimi

Başka bir dilde yetkin olmak için iki tür yöntem vardır; yabancı dil öğrenme ve ikinci dil edinimi. Uğur Okullarında ikinci dil edinimi uygulanır ve okul öncesinden başlayarak ilkokul yılları boyunca devam eder.


İkinci dili öğrenmek mi, edinmek mi?

İkinci dil ediniminin temelinde yabancı dilin farklı disiplinlerle kullanılarak pekiştirilmesini esas alan CLIL (Content and Language Integrated Learning- İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu Öğrenim) yaklaşımı uygulanır.

Yabancı dil öğrenme; o dile ait kuralları bilmek, bu kuralları bilinçli olarak dilde uygulamak yani dil hakkında bilgiye sahip olmaktır. Dil edinimi ise ana dil öğrenimi ile benzerlikler gösterir ve daha çok bilinçaltıyla ilgili bir süreçtir. Kişi, o dile ait kuralların farkında olmadan, aynı ana dilinde olduğu gibi kendine doğru ve yanlış gelen bilgiler doğrultusunda, doğal ve akla kendiliğinden gelen cümlelerle yabancı dili kullanır.

Dil ediniminde keyif almak ve mutlu olmak temel unsurlardandır. Öğrenci derslerde oyuna odaklanırken, şarkı söylerken, etkinliklere dahil olurken İngilizceyi farkında olmadan edinir. Dil edinimi, kaygıdan uzak ortamlarda daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştiği için derslerde öz güven geliştirici aktiviteler de yapılır.

İkinci dil edinimi, öğrencinin yabancı dili ana dili gibi doğal şekilde edinebilmesini ve kullanabilmesini amaçlar. Edinim, bu amaç doğrultusunda titizlikle kurgulanan sınıf ortamında, ihtiyaca yönelik kaynak ve materyallerle, dengeli ve özenle yapılmış teknoloji entegrasyonu ile Türk ve yabancı öğretmenlerle yapılır.


İngilizceyi Yaşayarak Öğrenmek

Uğur Okullarında İngilizce derslerinde kullanılan kaynaklar, materyaller ve teknikler, öğrencilerin tüm duyuları aracılığı ile bilgiye erişebileceği, aktif olarak sürece dahil olabileceği ve duygularıyla deneyimlerini birleştirebileceği öğrenme ortamları sunmak üzere seçilir.


Uğur Okullarında, bilgilerin duyular ile birleştiğinde daha kalıcı olduğu yaklaşımından yola çıkılarak “İngilizce’yi yaşayarak öğrenmek” temelli eğitim verilir. Bilgiyi sadece dinleyerek edinmek yerine hissederek, görerek ve gözlemleyerek deneyimlemeleri ve bilginin kalıcılığının artması sağlanır. Uğur Okulları öğrencileri, İngilizce eğitim programlarına entegre edilmiş “çoklu algı öğrenme ortamı” yaklaşımı ile çeşitli materyaller, etkinlikler ve özel tasarlanmış oyunlarla İngilizce hakkında “bir şeyler” öğrenmenin ötesinde İngilizce eğitiminin bir parçası olurlar.


Uğur Okullarının dil edinimi yaklaşımında;

• Kendilerini güvenle ifade edebildikleri bir ortamda, anında geri bildirim ile pratik yapılmasına,

• Deneyimlerin, duygularla birleştirilerek “hatırlamanın” kalıcı hale gelmesine,

• Konuların kişiye özgü öğrenme yöntemlerine göre ele alınarak ve her öğrencinin kendi potansiyeline ulaşabilmesi için güvenli zemin oluşturularak dil ediniminin gerçekleşmesine olanak tanınır.


Disiplinlerarası Etkileşim ile İngilizce

Disiplinlerarası etkileşim ile İngilizce günlük hayata dahil edilerek sadece bir ders olmaktan çıkar. Yılda 4 defa olmak üzere matematik, fen bilimleri, coğrafya, müzik, resim, satranç, beden eğitimi gibi alanlarla disiplinlerarası entegrasyon (CLIL) projeleri hayata geçirilir. İngilizceyi hissettirmek, yaşatmak ve hayatın bir parçası haline getirmek adına materyaller, kaynaklar, projeler, dersler ve diğer tüm etkinlikler dikkatli ve bilimsel temellere dayalı olarak planlanır, uygulanır ve takibi yapılır.


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından “Her çocuk eşsizdir’’ anlayışıyla, öğrencilere özel çalışmalar gerçekleştirilir.


İlgi Yönelim Testi

Öğrencilerin ilgi alanları ve yönelimleri erken yaşta tespit edilerek, kişisel, sosyal ve kariyer gelişimlerini bu yönde desteklemek amacıyla uygulanır.


CODEM (Cognitive Development Measurement System)

PDR Birimi öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek algı perspektiflerini genişletmeyi hedefler. Bu kapsamda okul öncesi öğrencilerine, onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM testi uygulanır. Yapılan ölçümler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlar konusunda psikolojik danışman ve psikologlar tarafından öğrenciye özgü çalışmalar yapılır.


Duygusal Zeka Eğitim Programı

Öğrencilerin eğlenceli etkinliklerle duygularını tanımaları, farklı şekillerde ifade etmeleri ve olumsuz duygularla baş edebilmeleri konusunda destek sağlanır.


Ebeveyn Atölyeleri

PDR Birimi tarafından ebeveynlere çocuk yetiştirme konusunda modern ve etkili yaklaşımların sunulduğu, ebeveynlerin de sürece katıldığı interaktif ebeveyn atölyeleri düzenlenir. Bu çalışmalar arasında Annesinin Kızı/Oğlu Atölyesi, Babasının Kızı/Oğlu Atölyesi, Yaratıcı Sanat Atölyesi, çözüm odaklı grup çalışmaları bulunur. Bu atölyeler aracılığıyla veliler, kendisini ve başkalarını seven, mutlu, farklılıklara saygılı olmayı bilen, kendisini ve duygularını iyi ifade edebilen bir çocuk yetiştirmenin yollarını eğlenerek öğrenirler.


Çözüm Odaklı Grup Çalışmaları

Çocuklarıyla ilgili ortak kaygıları olan ebeveynler bir araya getirilerek etkileşimli bir ortamda çözüm önerileri sunulur.


Öğretmen Atölyeleri

PDR Birimi öğretmenlere farkındalık kazandırmak ve iletişimi güçlendirmek adına yapılan atölye çalışmalarına önem verir. Öğretmenlere yönelik her iki akademik yarı yılda olmak üzere iki adet atölye çalışması düzenlenir.


PDR Paylaşım Odaları

PDR Biriminin özel paylaşım odaları psikolog, psikolojik danışmanlar ve psikologların, bireysel görüşmelerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak şekilde tasarlanır. PDR paylaşım odaları; ofis görünümünden uzak, görüşmeye gelen kişiyi rahat hissettirerek duygu aktarımı yapabilmesine olanak tanıyacak şekilde kurgulanır. Kalabalığın olmadığı, gün ışığı alan ve sessizliğin sağlanabildiği bir alanda konumlandırılır. Enerji veren turuncu renk ve huzur veren mavi renk ortama hakimdir.


Asalet ve Zarafet Dersi

Uğur Okullarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranış dili, okul öncesinden itibaren Asalet ve Zarafet Dersi kapsamında öğretilir. Öğrencilerin kibar, görgü kurallarını bilen, ortak paylaşım alanlarında ve sosyal ortamlarda başkalarını incitmeyecek, rahatsız etmeyecek şekilde davranmalarını amaçlayan bir derstir. Asalet ve Zarafet Dersi ilk dönem 18 hafta boyunca kişisel bakım, etkili iletişim becerileri ve sihirli sözcükler temalarında işlenir. Kişisel bakım teması, beden temizliğinden çevre temizliğine kadar temiz olmak ile ilgili bütüncül bir bakış açısı ile işlenir. Etkili iletişim becerileri temasında öğrenciler başkalarıyla iletişim kurarken kibar olmayı ve ortama göre uygun davranışı öğrenirler. Sihirli sözcükler temasında ise teşekkür etmenin, özür dilemenin, selamlaşmanın iletişimdeki sihirli etkisini deneyimlerler.

Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Biriminin felsefesi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımıdır. Uğur Okulları, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla bu yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler.


Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımında en geçerli bilimsel araçlar kullanılarak, en uygun danışmanlık metodlarıyla öğrenciye ve veliye psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.


Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir. olyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim haritası, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel kararları yönlendirilir.


Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Öğrenciler, Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) derslerinde teknoloji dünyası ile tanışır. U-BİT derslerinin okul öncesi kazanımlarında öğrencilere, algoritma mantığı kavratılarak problem çözme becerisi edinmeleri amaçlanır. U-BİT dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanır.

Okul öncesi KG2 seviyesinde, Bilgi Teknolojileri ve Kodlama olarak 2 modül yer alır. KG1 seviyesinde ise Bilgi Teknolojileri, Kodlama, Oyun Tasarımı ve Robotik olarak 4 modül bulunur.


Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Bilgisayarı ve bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini kavramaları amaçlanır.


Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmaları, algoritmik düşünme yeteneklerini geliştirerek sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmeleri amaçlanır.


Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanması hedeflenir. Bu modülde öğrencilerin gerekli aşamaları öğrenerek kendi oyunlarını tasarlamaları amaçlanır. Bu sayede öğrencilerin analitik, yaratıcı ve bilişimsel düşünme, kendini ifade edebilme becerileri edinerek üretken bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.


Robotik Modülü

Öğrencilerin kodlama dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları ve bu kazanımları gerçek hayatta yansıtmaları hedeflenir.

Eğitime Teknolojik Destek

Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Biriminin katkılarıyla hazırlanan

online platformlar ile öğrencilerin bilgiye 7/24 ulaşabilmeleri sağlanır.


U-Digital

U-Digital ile öğrencilerin tüm verileri online sistem üzerinde tutularak düzenli bilgi akışı sağlanır. Akademik ve sosyal gelişim süreçlerinin platform üzerinden takip edildiği Akademik Gelişim Dosyası ile okul, öğrenci ve veliler arasında bir köprü hizmeti sağlanır.


U-Digital ile;

•Güncel duyuru ve mesajlara, haftalık hatırlatmalara ve sınav bilgilerine anında ulaşılabilir.

• Akademik bilgiler, rehberlik, etkinlikler, ödevler ve özel görüşme günleri görüntülenebilir.

• Ders programı, yemek listesi, akademik takvim, kayıt bilgileri gibi çeşitli sayfalara ulaşılabilir.Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirmesi


Öğrencinin Değerlendirilmesi

Öğretmenler öğrencilerin her ortamdaki davranışlarını, arkadaşlarına, yetişkinlere, tanıdıkları ve yabancı kişilere olan davranış ve tutumlarını doğal ortamında fark edip süreci takip eder. Çocukların duygu ve düşüncelerini, davranışlarını, bilgiyi öğrenme süreçlerini anlamak ve sorgulamak amaçlanır. Diğer taraftan “Gelişim Gözlem Formu” ile çocukların gelişimleri kayıt altına alınır. Öğrencilerin potansiyelini en üst seviyede ortaya koyacakları tutum ve davranışlar geliştirilir.


Öğretmenler her gün bitiminde, online platformlarda yer alan “Okul Öncesinde Bir Gün” alanında çocukların günlerini kısa notlar halinde anne-babalarla paylaşır. Böylece veliler için ortak ve öğrenciye özel mesajlar yazılarak çocuklarının gelişimlerini takip etmelerini sağlayacak aktif bir ortam sağlanır.

Çocuğun bütün gelişim alanlarını kapsayan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarının genel bir biçimde özetlenmesi ise dönem sonlarında olmak üzere yılda iki defa hazırlanıp karne niteliğinde ailelerle paylaşılan “Gelişim Gözlem Formu” ile gerçekleştirilir.


Eğitim Programının Değerlendirilmesi

Bahçeşehir Üniversitesi desteğiyle hazırlanan eğitim programımız bilimsel temelli bir içerik taşır. Akademik dünyadaki son gelişmeler ışığında hazırlanan eğitim içeriklerindeki planlama ve uygulama sürecinde öğretmenlerin, yöneticilerin gözlemleri takibi son derece niteliklidir. Öğretmenlerin planlanan ve uygulanan eğitim süreçleri arasındaki tutarlılığı, ortaya çıkan yeni gereksinimlerin neler olduğunu belirlemeleri ve günlük eğitim akışında yer alan genel değerlendirme bölümüne kaydetmeleri sağlanır.


Eğitim programında öğrencilerin algılarını harekete geçirecek “Merak Uyandırma”, “Beyin Haritası” ve “Ne Öğrenmek İstiyorum?” çalışmaları ile programın içeriğine öğrenciler ve öğretmenler ekip olarak dahil olurlar. Bu aşamaların sonunda altı haftalık tema konularını “Ne Öğrendim?” çalışması ile değerlendirirler.


Öğretmenin Kendini Değerlendirmesi

Öğretmenler kendi becerilerinin, yaratıcılıklarının ve pedagojik bilgilerinin farkında olan profesyonellik ile mesleklerini ortaya koyarlar. Program ve uygulama sürecinde geliştirmek istedikleri yönlerinin farkında olup bu konuda araştırmalar ve eğitimleri takip ederek talep ederler. Uğur Okulları ailesinin her ferdi, her an kişisel gelişimine önem vererek gelişme halindedir.

Uğur International

Uğur International'ın gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı gezi programları ile öğrencilerin duygusal, sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri gözetilir.

Uğurlu öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı gezileri sayesinde genel kültürlerini ve vizyonlarını genişletirken, gittikleri şehir veya ülkenin tarihini, sanatsal alanlarını ziyaret ederek farklı kültürleri tanımaları sağlanır.


Öğrencilerin yurt içi gezileri sayesinde ülke genelindeki birçok farklı tarihi ve doğal güzelliği görme şansını elde etmeleri sağlanır. Eğlenirken öğrenmeleri, farklı deneyimler kazanmaları, yaratıcı öğrenme ortamlarında bulunmaları, meslekleri yerinde görerek erken yaşlarda farkındalıklarının artmasına olanak tanınır.

Uğur’da Sanat Var

Uğur Okulları Kültür Sanat Dersleri ile çağdaş, yaratıcı ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Uğur Okulları bünyesinde, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için tasarlanan görsel sanatlar, müzik, yaratıcı drama eğitimleri ile hayal gücü ve estetik sezgisi gelişmiş, karar verebilen, empati kurabilen bireyler yetiştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin beden dilini kullanabilmesi ve ne istediğini iyi ifade edebilmesine yönelik eğitimler verilir.


Görsel Sanatlar Eğitimi

Bireyin yaratıcılığını geliştirerek analitik düşünme becerisinin gelişimini sağlamak, araştırıcı, sorgulayıcı, değerlendirebilen bir kimlik ve grup çalışması anlayışı kazandırmak amaçlanır. Plan yapabilme beceri ve anlayışını kazandırmak, özgün ve yaratıcı bir anlayış geliştirmek, sezgi gücünün gelişimini sağlamak hedeflenir.


Sanat Atölyesi

Uğur Okulları okul öncesi eğitiminde “Atelier” adı verilen bir sanat atölyesi bulunur. Öğrenciler her gün bu atölye ortamında farklı materyallerle eserler ortaya çıkarır. Kesme, boyama, hamur, artık materyal ve çizim masalarının bulunduğu Atelier’de hem okul öncesi eğitimi öğretmenleri hem de Atelierista adı verilen görsel sanatlar öğretmenleri öğrencilerle birlikte çalışmalar uygular.


Müzik Eğitimi

Uğur Okulları bünyesinde, sanata verilen önem ile öğrencilerin bilişsel başarıları desteklenir. Özellikle Orff teknikleri ile oluşturulan müzik eğitimleri sayesinde öğrencilerin ritim, müzik, dans ve konuşma yetenekleri olgunlaştırılır. Bu prensip ile tasarlanan derslerde temel Orff enstrümanları kullanılarak aktiviteler uygulanır.

Hazırlanan yıllık planlama dahilinde, herhangi bir sanatsal alan üzerine gelişmesi istenen ve ilgisi olan öğrencilere okul öncesi dönemde bale, modern dans, halk oyunları kursları; ilkokul ve ortaokul seviyesinde ise bu kurslara ek olarak gitar, keman, piyano, bağlama, yan flüt, modern dans, yaratıcı drama, görsel sanatlar gibi alanlarda eğitimler verilir.


Uğur’da Eğitici Drama

Okul öncesi dönemde öğrencinin bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel gelişimi büyük ölçüde tamamlanır. Uğur Okullarında uygulanan eğitici drama etkinlikleri, çocukların gelişimleri, gereksinimleri, ilgileri ve okul öncesi eğitimin amaç ve ilkeleri göz önüne alınarak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan içeriklerden oluşur.

Uğur Okullarında eğitici drama etkinlikleri, hem sınıf öğretmenlerinin eğitim programı içerisinde hem de drama öğretmenleri tarafından drama derslerinde uygulanır. Bu derslerle öğrencilerin küçük yaştan itibaren yaşayarak öğrenme yoluyla sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeleri ve ne, nasıl, neden, ne şekilde kavramları ile davranışlarını daha net ortaya koyabilmeleri hedeflenir.

Drama, bireyin kişiliğinde zaten var olan ve ancak uygun programlarla keşfedilebilen yeteneklerini öne çıkarmak, yaratıcılığı geliştirmek, yaşama ve ilişkilere bilinçli ve sistemli bir biçimde yansıtabilmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir. Öğrencilerin ekip olabilme, proje oluşturma, kendine güven duyma, karar verme becerilerinin yanı sıra yaratıcılık ve estetik gelişimleri desteklenir. Drama ile çocukların hayal güçlerini, duygu ve düşüncelerini, dil ve iletişim becerilerini geliştirmeleri ve sorumluluklarını keşfetmeleri sağlanır.

Uğur’da Aktif Yaşam

Okul öncesi dönemde yapılan beden eğitimi ve spor aktiviteleri çocukların motor, sosyal ve bireysel gelişimlerini önemli ölçüde etkiler. Sportif oyunlar içinde çocuk kendi bedenini tanır, yeteneklerinin farkına varır, paylaşma ve yardımlaşmayı öğrenir, sorumluluk alma ve düzenli çalışma alışkanlığı edinir. Bedenini doğru bir şekilde kullanabilen bireyler, kişilik gelişiminin temel ögesi olan öz güveni kazanmayı da başarabilirler. Bu sebeple okul öncesi dönemde hareket gelişimi önemsenir ve derslerdeki çalışmalar bu yönde yapılır.

Spor; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Bu kapsamda Uğur Okullarının spora yaklaşımı, bir yaşam biçimi olmaya yönelik ve derslere entegre edilmiş haldedir. Spor ile yetişen bir çocuk, hayatta her zaman daha güçlü, daha sorumluluk sahibi ve daha disiplinli olacaktır.


Uğur’da Satranç

Kişilik oluşumunda, alışkanlık ve becerilerin kazanılmasında, davranışların geliştirilmesinde, derslerdeki başarının artmasında satrancın etkisi oldukça fazladır. Satranç, ömür boyu sürecek olan öğrenme motivasyonunu sağlayan önemli bir spordur.

Uğur Okulları okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile özel olarak hazırlanmış satranç sınıflarında, satranç öğretmenleri eşliğinde haftada 1 saat satranç dersi yapılır.

Uğur Banner

Başarılarımız

Uğur Banner 2

Asalet ve Zarafet Dersi

Uğur Okullarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranış dili, okul öncesinden itibaren Asalet ve Zarafet Dersi kapsamında öğretilir. Öğrencilerin kibar, görgü kurallarını bilen, ortak paylaşım alanlarında ve sosyal ortamlarda başkalarını incitmeyecek, rahatsız etmeyecek şekilde davranmalarını amaçlayan bir derstir. Asalet ve Zarafet Dersi ilk dönem 18 hafta boyunca kişisel bakım, etkili iletişim becerileri ve sihirli sözcükler temalarında işlenir.

CODEM (Cognitive Development Measurement System)

PDR Birimi öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek algı perspektiflerini genişletmeyi hedefler. Bu kapsamda okul öncesi öğrencilerine, onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM testi uygulanır. Yapılan ölçümler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlar konusunda psikolojik danışman ve psikologlar tarafından öğrenciye özgü çalışmalar yapılır.  

Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Biriminin felsefesi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımıdır. Uğur Okulları, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla bu yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler. Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim haritası, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel kararları yönlendirilir.

BUEK Başkanı Enver YÜCEL

Geleceği düşlemek.


Düşleri olmayanların gerçekleri de olmaz. Düşlemezseniz, gerçekleştiremezsiniz. Gerçekleştirebildikleriniz bir anlamda sizi, hayal gücünüzün sınırlarını, yeteneklerinizin gücünü yansıtan bir aynadır. Her şey düşlemekle başlar ve hayat yeni düşlerle devam eder.


Global eğitim ağımızın bir parçası olan Uğur Okulları, kaliteli ve nitelikli eğitimini binlerce öğrencisi ile buluşturmayı sürdürüyor. Başarı geleneğini 50 yılı aşkın süredir devam ettiren Uğur ailesinin bir parçası olan ve olacak herkes, geleceğin kapılarını aralayacak ve global vizyona sahip bir ailenin mensubu olacaktır.

 

Her birinizin yeni düşlere yelken açması ve düşlerinizi gerçeğe dönüştürmeniz dileklerimle…


Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat KULABEROĞLU

Uğur markasının, “nitelikli eğitim” denildiğinde akla gelen ilk eğitim kurumu olması yolunda emin adımlarla ilerlerken her gün daha iyiyi aramaya devam ediyoruz.


Uğur Okulları olarak, öğrencilerimize sağladığımız akademik ve bilimsel eğitimin yanı sıra onlara “iyi insan olma” bilincini aşılamaya devam edeceğiz. Parçası oldukları topluma sosyal sorumluluk bilinci ile bakmalarını, sevgi ve bilgi elçisi öğretmenlerimizin desteğiyle sağlayacağız.


Gelecek nesillere ışık olmayı, yollarını aydınlatmayı ve nice renkleri okullarımızda buluşturmayı sürdüreceğiz.


İletişim

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım